Categories
სიახლეები

ჩვენი სტუმარი ბალსანი 12.10.2017-19.10.2017

ბალსანი- ლატვიაში რეგისტრირებულ საწარმომ რომელიც მუშაობს საართველოში
სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო მასალების მიმართულებით